Home > 2010 > January

Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam tiếp nhận 1 triệu USD từ chính phủ Hoa Kỳ rà phá bom mìn tại Việt Nam. Thông báo khởi động phái đoàn cựu chiến binh Mỹ trở lại Việt Nam

Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) hôm nay thông báo tổ chức này sẽ nhận được 1 triệu USD từ chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn...