Home > Trung Tâm Tham Quan > Trưng bày

Chiến tranh và Hậu quả
Thông tin và hiện vật tái hiện chiến tranh như trải nghiệm của người dân Quảng Trị. Trưng bày mô phỏng các đợt ném bom của Mỹ, cùng với bom mìn, vật nổ phát hiện ở địa bàn tỉnh.

Rà phá ngay sau chiến tranh
Information about efforts undertaken immediately after the war by the government, Vietnamese military units and local residents.

Rà phá và giáo dục nguy cơ bom mìn
Giới thiệu những hoạt động đang tiến hành để rà phá bom mìn, vật nổ và giáo dục trẻ em và người lớn về nguy cơ bom mìn.

Hỗ trợ nạn nhân
Mô tả các nỗ lực hỗ trợ nạn nhân, gồm chân tay giả do nạn nhân tự chế bằng phế liệu chiến tranh, của chương trình phục hồi chức năng lưu động, các hoạt động hỗ trợ sinh kế.

Vượt lên số phận
Câu chuyện về những người dân đã vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực bản thân.

Loading