Home > Tin tức > Thông báo mời tham gia khảo sát và báo giá

Thực hiện kế hoạch hợp phần Dự án “Hỗ trợ nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật” do Cơ quan Viện trợ Ireland tài trợ cho năm hoạt động 2022-2023, Chương trình Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật – Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh tìm kiếm đơn vị cùng khảo sát báo giá thi công cải thiện tiếp cận cho nhà vệ sinh của 40 hộ gia đình người khuyết tật tại các xã của huyện Triệu Phong và Gio Linh. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Loading