Home > Projects > Chương trình

GIÁO DỤC NGUY CƠ BOM MÌN

Mục tiêu đích thực là làm cho Quảng Trị an toàn - tức là ưu tiên xử lý bom bi, lựu đạn, đạn cối, đạn pháo và các vật liệu nổ nhỏ nằm trên hoặc ngay dưới mặt đất...