Home > Who we are > Nhân sự > Bùi Trọng HỒNG
Bùi Trọng HỒNG
Cán bộ Kỹ thuật Quốc gia, Chương trình Khảo sát và Rà phá bom mìn
  • Cán bộ Kỹ thuật Quốc gia, Chương trình Khảo sát và Rà phá bom mìn
  • Nhân sự