Home > Ủng hộ > Tài trợ ngay bây giờ

Đóng góp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Việt Nam của Dự án RENEW

Số tài khoản thụ hưởng (EUR): 540.10.14.001.617.6
Số tài khoản thụ hưởng (USD): 540.10.37.000.503.2
Số tài khoản thụ hưởng (VND): 540.10.00.000.504.7
Tên thụ hưởng: Project RENEW
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị
Địa chỉ: 24 Hung Vuong Street, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam
Mã SWIFT: BIDVVNVX

Loading