Home > Ủng hộ > Tài trợ ngay bây giờ

Đóng góp có khấu trừ thuế Hoa Kỳ cho Những Người Bạn của Dự án RENEW

Bạn có thể đóng góp được khấu trừ thuế để hỗ trợ hoạt động của Dự án RENEW tại Việt Nam. Những Người Bạn của Dự án RENEW (FPR) là một tổ chức từ thiện độc lập của Hoa Kỳ theo định nghĩa tại mục 501(c)(3) của Luật Thu nhập Nội bộ, và các đóng góp cho FPN được khấu trừ thuế theo luật pháp Hoa Kỳ. Các đóng góp cho FPN có thể được thực hiện một cách an toàn trên trang web của tổ chức tại đây. Thông tin về ủng hộ bằng séc, quà tặng chứng khoán hoặc quà tặng theo kế hoạch cũng có trên website. FPR không lấy bất kỳ phần nào của đóng góp bạn làm lệ phí hành chính hoặc chi phí quản lý. Điều này có nghĩa 100% khoản đóng góp của bạn sẽ hỗ trợ cho sứ mệnh của Dự án RENEW.

FPR là một tổ chức hoạt động của Hoa Kỳ, hoàn toàn tình nguyện, hợp tác chặt chẽ với Dự án RENEW để thúc đẩy hoạt động của dự án tại Việt Nam, gồm có hỗ trợ truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức của công chúng về mục tiêu và các hoạt động của RENEW.

Trong những năm trước đây, các khoản đóng góp có khấu trừ thuế để hỗ trợ Dự án RENEW được thực hiện thông qua một thỏa thuận tài trợ tài chính với FJC, một tổ chức quỹ từ thiện. Thỏa thuận đó hiện nay đã chấm dứt, và mọi khoản đóng góp có khấu trừ thuế cần được thực hiện thông qua Những Người Bạn của Dự án RENEW. Nếu bạn đã thu xếp để đóng góp mới hoặc có kế hoạch tặng quà Dự án RENEW thông qua FJC, việc cần thiết hiện nay là tái điều chuyển chúng thông qua Những Người Bạn của Dự án RENEW. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

Đóng góp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Việt Nam của Dự án RENEW

Số tài khoản thụ hưởng (EUR): 540.10.14.001.617.6
Số tài khoản thụ hưởng (USD): 540.10.37.000.503.2
Số tài khoản thụ hưởng (VND): 540.10.00.000.504.7
Tên thụ hưởng: Project RENEW
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị
Địa chỉ: 24 Hung Vuong Street, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam
Mã SWIFT: BIDVVNVX

Loading