Home > 2011 > July

Tạp chí Bom mìn, vật nổ và Hành động bom mìn Đại học James Madison, Hoa Kỳ đăng tải “Nghiên cứu tai nạn bom mìn và nhận thức – thái độ – hành vi đối với bom mìn sau chiến tranh

Nghiên cứu về tai nạn bom mìn ở tỉnh Quảng Trị do Tiến sỹ Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa...