Home > Publications > Thực tiễn tốt nhất trong khảo sát bom, đạn chùm tại Đông Nam Á

Tài liệu chung này ban đầu được NPA, MAG và HALO Trust trình bày tại Hội nghị Lần thứ 9 các Quốc gia thành viên Công ước Bom chùm tổ chức từ ngày 2-4/9/2019 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tài liệu này vạch ra các nguyên tắc, cách tiếp cận và phương pháp mà ba tổ chức hành động bom mìn này cho là các thực tiễn tốt nhất để thực hiện Khảo sát Bom, đạn chùm ở Đông Nam Á, trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Bản dịch tiếng Việt do Nguyễn Thị Diệu Linh thực hiện.

Chúng tôi xin cảm ơn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ủng hộ xuất bản báo cáo này và hiện đang tài trợ hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn ở Đông Nam Á.

 

 1,791 total views,  1 views today