Home > Tin tức > Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp bộ tặng phẩm truyền thông dành cho trẻ em

Thực hiện kế hoạch Dự án “Hỗ trợ Nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật” do Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ giai đoạn 2022-2023, Chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn, vật nổ (EORE)/ Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh tìm kiếm các đơn vị quan tâm cung cấp bộ đồ dùng học sinh làm tặng phẩm truyền thông và hỗ trợ giáo dục. Thông tin cụ thể vui lòng xem tại đây.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Dự án RENEW là tổ chức hành động bom mìn toàn diện duy nhất ở Việt Nam lồng ghép khảo sát và rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ, và hỗ trợ nạn nhân trong một chương trình điều phối hành động.   

Loading