Home > Tin tức > Thông báo mời tham gia khảo sát và báo cáo

Thực hiện kế hoạch hợp phần Dự án “Hỗ trợ Nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật” do Cơ quan Viện trợ Ireland tài trợ cho năm hoạt động 2023-2024, Chương trình Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật – Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh tìm kiếm đơn vị cùng khảo sát báo giá thi công cải thiện tiếp cận cho nhà vệ sinh của 45 hộ gia đình người khuyết tật tại các xã của huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa và Gio Linh.

Ghi chú:

  • Yêu cầu các đơn vị cùng tham gia với Dự án RENEW khảo sát gia đình người khuyết tật trong thời gian từ ngày 05 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024.
  • Báo giá chi tiết thi công cho từng hộ gia đình gửi cho Dự án RENEW trước ngày 30 tháng 1 năm 2024.
  • Báo giá có hiệu lực trong vòng 60 ngày, giá bao gồm vận chuyển, nhân công hoàn thành và hoá đơn tài chính.

Địa chỉ xác nhận tham gia khảo sát: Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật, Dự án RENEW, 18 Nguyễn Cơ Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Format báo giá:   Vui lòng báo giá chuẩn theo mẫu của quý công ty.

Thời gian xác nhận tham gia khảo sát:  Từ thời gian thông báo đến muộn nhất là 16:30 ngày 09/01/2024.

Loading