Home > Tin tức > Thông báo mời chào hàng bộ công cụ

Thực hiện kế hoạch hợp phần “Dự án Hòa nhập 1” cho năm hoạt động 2023-2024, Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật – Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh, kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp bộ công cụ theo chi tiết tại đây.

Thời gian tiếp nhận báo giá:  Từ thời gian thông báo đến 16:30 ngày 31/8/2023.

Loading