Home > Tin tức > Thông báo gói thầu làm phim tài liệu truyền thông dự án

Dự án RENEW kính mời các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phóng sự – phim tư liệu có quan tâm gửi đề xuất xây dựng một phim tài liệu ngắn nêu tầm quan trọng của hoạt động Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật và Giáo dục Nguy cơ bom mìn thuộc Dự án RENEW trong lĩnh vực hoạt động bom mìn theo điều khoản tham chiếu sau:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU LÀM PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

Hợp phần “Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật và Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới Báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ các hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật”.

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Trị

Báo cáo cho: Văn phòng Điều phối Dự án RENEW

Thời gian: Từ khi triển khai đến ngày 10 Tháng 8 năm 2020

Mô tả tóm tắt và mục đích

Dự án “Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh”- Dự án RENEW được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bắt đầu triển khai từ năm 2001. RENEW là dự án tiếp cận khá toàn diện nhằm giải quyết những hậu quả do bom mìn, vật liệu nổ chưa nổ sau chiến tranh. Dự án đã giành được sự tín nhiệm và đánh giá cao về hiệu quả của người dân, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng quốc tế thông qua việc lồng ghép ba yếu tố chính của hành động bom mìn theo mô hình điều phối, hỗ trợ lẫn nhau bao gồm: Giáo dục Nguy cơ bom mìn, Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật, và Khảo sát và Rà phá bom mìn.

Dự án RENEW được các tổ chức NGOs và cơ quan chính phủ Việt Nam đánh giá là một mô hình lồng ghép hoạt động bom mìn thành công nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh kể từ khi các NGO quốc tế tham gia vào hoạt động này từ năm 1996.

Chương trình Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật và Giáo dục Nguy cơ bom mìn được hình thành trong thời gian đầu khi Dự án RENEW thành lập với các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chiến tranh nói riêng và người khuyết tật nói chung, giáo dục nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn được phối hợp thực hiện bởi chính quyền địa phương và các tổ chức hội. 

Sau 5 năm thực hiện hợp phần “Mạng lưới Báo cáo bom mìn dựa vào Cộng đồng/Chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn nhằm hỗ trợ các hoạt động thu gom và xử lý bom mìn lưu động và khảo sát kỹ thuật” từ 2015-2020 và 4 năm thực hiện hợp phần “Đẩy mạnh việc thực hiện các quyền của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ người khuyết tật” từ 2016 – 2020 do Cơ quan Viện trợ Ireland (IA) tài trợ, Dự án RENEW sẽ tiến hành làm phim giới thiệu về hoạt động của hai hợp quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực hoạt động bom mìn trên nhấn mạnh vai trò của IA trong việc hỗ trợ thực hiện được 2 mảng hoạt động quan trọng này đồng thời làm rõ 2 hợp phần do IA tài trợ không những giúp bổ trợ công tác rà phá bom mìn hiệu quả mà còn giúp chính quyền địa phương ngăn ngừa tai nạn bom mìn xảy ra cho người dân và giúp đỡ nạn nhân bom mìn/người khuyết tật có cơ hội hoà nhập tham gia các hoạt động thể thao-văn hoá-xã hội.

Cơ sở dự án

Hợp phần “Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý bom mìn lưu động và hoạt động khảo sát kỹ thuật.

Hợp phần này có hai mục tiêu chính sau:

 1. Hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả và với chi phí hiệu quả hoạt động gom nhặt và xử lý bom mìn lưu động (EOD) và khảo sát kỹ thuật thông qua việc cung cấp thông tin về bom mìn liên quan một cách chính xác với việc duy trì mạng lưới báo cáo dự vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh, ngoại trừ huyện đảo Cồn Cỏ;
 2. Giảm thiểu và tiến đến loại bỏ hoàn toàn tai nạn liên quan đến bom chùm, các loại vậ liệu chưa nổ khác đối với trẻ em và người lớn thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng chia sẽ và báo thông tin liên quan đến bom mìn, phát hiện bom mìn để kịp thời xử lý an toàn.

Hợp phần này bao gồm các hoạt động:

Hoạt động 1: Tiếp tục duy trì các hoạt động giáo dục, mạng lưới báo cáo cộng đồng tại 05 huyện, thị xã và thành phố bao gồm gồm huyện Triệu Phong, Thành phố Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ.

Hoạt động 2: Triển khai hoạt động truyền thông phòng tránh bom mìn thông qua hoạt động ngoại khóa tour tham quan tại Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.

Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh bom mìn thông qua hoạt động Ngoại khóa Ngày an toàn tại trường học bằng các hình thức sân khấu hóa, lồng ghép biểu diễn văn nghệ, kịch…vv.

Hoạt động 4: Tổ chức hoạt động truyền thông phòng tránh bom mìn lồng ghép vào các hoạt động bóng đá không cạnh tranh tại cộng đồng và tại các trường học.

Hoạt động 5: Tổ chức Hội trại Kỹ năng với chủ đề phòng tránh bom mìn tại 05 đơn vị bao gồm huyện Triệu Phong, Thành phố Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ.

Hợp phần “Đẩy mạnh việc thực hiện các quyền của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ người khuyết tật”.

Hợp phần này có các mục tiêu chính sau:

 1. Nâng cao nhận thức cho người khuyết tật thông qua việc phổ biến Luật về người tàn tật tại cộng đồng và thu hút sự quan tâm của xã hội trong việc giúp đỡ người khuyết tật.
 2. Tạo cơ hội cho người khuyết tật được tham gia đào tạo nghề; các gia đình có người khuyết tật có cơ hội tham gia các chương trỉnh tăng thu nhập và người khuyết tật có thể tiếp cận với dịch vụ chương trình phục hồi chứ năng lưu động tại cộng đồng.
 3. Thông qua các hoạt động tại cộng đồng, tăng cường công tác truyền thông quảng bá số điện thoại nóng xử lý bom mìn trên địa bàn tỉnh – giúp hoạt động khảo sát rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Hợp phần này bao gồm các hoạt động:

Hoạt động 1: Nâng cao nhận thức của người khuyết tật thông qua tổ chức các sự kiện để phổ biến luật của người khuyết tật bằng cách đẩy mạnh việc thực hiện quyền của NKT và cung cấp các dịch vụ dành cho NKT nhằm cải thiện đời sống cho NKT

Hoạt động 2: Thực hiện hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng lưu động cho NKT, cung cấp các loại dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ hỗ trợ cho NKT khó khăn có cơ hội phục hồi chức năng và tái hòa nhập.

Hoạt động 3: Những người khuyết tật trong độ tuổi lao động sẽ có cơ hội học nghề và tạo việc làm phù hợp.

Hoạt động 4: Tạo cơ hội cho gia đình có NKT có điều kiện kinh tế khó khăn tham gia phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. 

Hoạt động 5: Triển khai các buổi thi kiến thức về Luật dành cho người khuyết tật cho NKT trên địa bàn tỉnh.

Mục đích

Mục đích của phim tư liệu để  giới thiệu tầm quan trọng của hai hợp phần Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật và Giáo dục phòng tránh bom mìn trong hoạt động bom mìn, hiệu quả 2 chương trình mang lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng thời đánh giá cao Cơ quan Viện trợ Ireland đã tài trợ giúp hoạt động bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoạt động được đầy đủ hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm chính

Để đạt được mục đích trên, tư vấn làm phim sẽ sẽ làm việc với ban quản lý của Dự án RENEW, và thực hiện nhiệm vụ sau đây:

 • Thảo luận và thống nhất ý tưởng kịch bản.
 • Xây dựng ý tưởng thể hiện.
 • Sản xuất phim gồm chọn lựa tư liệu, ghi hình hoạt động thực địa, phỏng vấn và dựng phim.
 • Hoàn thành trên cơ sở yêu cầu của Dự án RENEW.
Kết quả và sản phẩm bàn giao

Một bộ phim tư liệu có thời gian khoảng 5 phút, ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh về vai trò của chương trình Giáo dục nguy cơ bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật thuộc Dự án RENEW trong lĩnh vực hoạt động bom mìn.

Tiêu chí lựa chọn

Ứng viên/đơn vị/ tổ chức làm phim có thể là đơn vị trong nước hoặc quốc tế hoạt động tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim tư liệu.  
 • Có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực yêu cầu do cơ quan có thẩm quyền cấp/chứng nhận và được pháp luật Việt Nam chấp thuận.
 • Có kinh nghiệm  sản xuất phim tư liệu hoạt động bom mìn tại Việt Nam là một lợi thế.
Ngân sách và thời gian thực hiện:

Ngân sách chi trả cho làm phim tài liệu sẽ được Cơ quan viện trợ Ireland xem xét phê duyệt, dựa trên đề nghị điều chỉnh của Dự án RENEW từ ngân sách hiện tại của chương trình và dựa trên bảng tổng hợp các đề xuất đánh giá từ các đơn vị làm phim. Dự án RENEW sẽ triển khai ngay sau khi có ý kiến phê duyệt của Cơ quan viện trợ Ireland.

Thời gian làm phim dự kiến bắt đầu triển khai từ ngày 22 tháng 7 năm 2020 và kết thúc vào 31 tháng 8 năm 2020.

Thông tin gửi hồ sơ

Các ứng viên/đơn vị/ tổ chức có quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến email: projectrenewvietnam@gmail.com, hạn chót nhận hồ sơ trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2020. Hồ sơ bao gồm:

 1. Kịch bản của phim tư liệu theo yêu cầu
 2. Kế hoạch và thời gian thực hiện các công đoạn và thời gian hoàn thành các công đoạn theo kịch bản.
 3. Hồ sơ năng lực của ứng viên/đơn vị/ tổ chức.
 4. Báo giá chi tiết.

Chỉ những ứng viên/đơn vị/ tổ chức đáp ứng các yêu cầu nêu ở trên và có chi phí thực hiện phim phù hợp với ngân sách dự án sẽ được liên hệ để triển khai thực hiện làm phim.

Những ứng viên/đơn vị/ tổ chức làm phim quan tâm xin gửi hồ sơ theo yêu cầu về địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN RENEW: Khu nhà D, Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh Quảng Trị, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: +84 233 3858445. Fax: +84 233 3858442. Emailprojectrenewvietnam@gmail.com      

 12,905 total views,  2 views today