Home > Tin tức > Tập huấn định hướng nhân viên hàng năm

Đông Hà, Quảng Trị (1-7-2015)

180 cán bộ nhân viên Dự án RENEW, kể cả những người mới tuyển dụng, hôm nay tham dự tập huấn định hướng nhân viên hàng năm tổ chức phối hợp với Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA).

Trong chương trình tập huấn hai ngày, nhân viên địa phương sẽ được giới thiệu về mô hình dự án RENEW và thành tựu đạt được trong hợp tác với NPA. Ngoài ra, nhân viên được chia sẻ các chính sách của RENEW/NPA về tuyển dụng, quản lý nhân sự, quản lý thông tin và các vấn đề lồng ghép khác như quản lý môi trường, bình đẳng giới và HIV/AIDS. Định hướng về nỗ lực hợp tác trong 12 tháng tới và năm năm tới cũng được chia sẻ. Nhân viên sẽ được cập nhật hoạt động quan trọng mà NOA đang thực hiện ở Quảng Trị thông qua hợp tác với Dự án RENEW và các tổ chức khác, cũng như mối liên hệ của Dự án RENEW với NPA Việt Nam và danh mục dự án của NPA toàn cầu.

Loading