Home > Tin tức > Những phụ nữ tuyệt vời – một phóng sự của Thông tấn xã Việt Nam về đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ

Một phóng sự của Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam mô tả công việc quan trọng của đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ của RENEW. Kể từ tháng 12-2021, nhờ nguồn tài trợ của Những Người bạn của Dự án RENEW, một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, RENEW có thể triển hai thêm đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ này – đội đầu tiên ở Việt Nam – bổ sung vào các hoạt động khảo sát và rà phá hiện có.

Loading