Home > Chúng Tôi Là Ai

Đội ngũ chủ chốt của chúng tôi gồm các nhân viên địa phương người Việt Nam, có tri thức và tận tâm với công việc. Gia đình của họ đều trải qua  chiến tranh, sống với sự đe dọa của bom mìn, vật nổ hàng ngày. Họ hiểu văn hóa và truyền thống của Việt Nam, pháp luật và quy định hiện hành, và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Sự tận tụy và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bảo đảm thành công của Dự án RENEW.

Văn phòng Điều phối

Chương trình 

Loading