Nguyễn Thị Thùy TRANG
Cán bộ Hành chính Hoạt động

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nguyễn Thị Thùy Trang làm việc tại Dự án RENEW kể từ tháng 3-2012. Trước khi tham gia chương trình khảo sát và rà phá bom mìn, Trang có kinh nghiệm trải qua các vị trí Cán bộ Truyền thông và Cán bộ Giáo dục nguy cơ bom mìn. Hiện nay cô là Cán bộ Hành chính Hoạt động, làm việc cùng với nhân viên hiện trường và hỗ trợ Quản lý Hoạt động. Trang có bằng Cử nhân Quan hệ Kinh tế đối ngoại trường Đại học Kinh tế Luật.