Home > Tin tức > Mời thầu kiểm toán độc lập hai chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật

Đông Hà, Quảng Trị (9-9-2021) — Trong năm qua, Dự án RENEW đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính của của Tổ chức Friends of Project RENEW và Cơ quan Viện trợ Ireland triển khai hai dự án: (1) Chương trình Giáo dục Nguy cơ Bom mìn/Trung tâm khách tham quan bom mìn, (2) Chương trình Hỗ trợ nạn nhân và Người khuyết tật, qua hợp phần: “Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật và Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới Báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ các hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật”.

Dự án RENEW có nhu cầu tuyển dụng một công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho hai chương trình nói trên. Vui lòng xem chi tiết Điều khoản giao việc cho kiểm toán ở đây.

Thời gian nhận hồ sơ báo giá: từ ngày thông báo đến hết 16h30 ngày 22/09/2021.

 6,720 total views,  3 views today